Augša

 

Apstiprināts:

ar VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži””

2015.gada 20.aprīlī ar Rīkojumu Nr. 28.

„Par VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži””

Ētikas kodeksa apstiprināšanu”

 

Rīkojuma Pielikums Nr.1

 

VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži””

Ētikas kodekss

Izdots saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu,

Ārstniecības likumu, Pacientu tiesību likumu,

likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

 

 1. Vispārīgie jautājumi

 1. VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” (turpmāk - Slimnīca) Ētikas kodekss ietver profesionālās ētikas un uzvedības principus, normas un ieteikumus. Ētikas kodeksā iekļautie principi, normas un ieteikumi ir saistoši Slimnīcas amatpersonām un darbiniekiem (turpmāk – darbinieks/i) neatkarīgi no ieņemamā amata un darba tiesisko attiecību ilguma.

 2. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Slimnīcas darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, rīcību un ieteikumus saskarsmei komunikācijā ar pacientiem, klientiem, sadarbības partneriem un savstarpēji starp Slimnīcas darbiniekiem.

 3. Ētikas kodeksa uzdevums ir:

  1. veicināt darbinieku likumīgu un godprātīgu darbību Slimnīcas un sabiedrības interesēs;

  2. novērst jebkādas personiskas ieinteresētības ietekmi uz Slimnīcas lēmumu pieņemšanu;

  3. noteikt rīcību nonākot faktiska, šķietama vai potenciāla interešu konflikta situācijā, saņemot dāvanas vai viesmīlības piedāvājumus komunikācijā ar kolēģiem un sabiedrību;

  4. veicināt darbinieku rīcību, lai nodrošinātu korupcijas risku novēršanu Slimnīcā.

 

 1. Slimnīcas darbinieku ētiskas rīcības pamatprincipi

 1. Ikviens Slimnīcas darbinieks savā darbībā ievēro Ētikas kodeksu.Darbinieki Slimnīcai nodrošina ne tikai panākumus, produktivitāti un kvalitāti, bet katrs atsevišķi ar savu personību veido kopējo Slimnīcas tēlu. Darbinieki veic sev uzticētos pienākumus atbilstoši profesionālajai kompetencei, sabiedrības interesēm un ētiskajām prasībām. Situācijās, kas nav minētas šajā Ētikas kodeksā, Slimnīcas darbinieks rīkojas saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām vispārējām uzvedības normām.

 2. Slimnīcas darbiniekam, pildot savus darba pienākumus, ir jāievēro šādi profesionālās ētikas pamatprincipi:

  1. Likumība un taisnīgums:

   1. darbinieks rīkojas taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot pamatotas privilēģijas kādai no tām, un neizmantojot ieņemamā amata priekšrocības savās interesēs;

5.1.2. darbinieks nepieļauj prettiesiskas rīcības slēpšanu, noklusēšanu vai atbalstīšanu;

5.1.3. darbiniekam ir augsta tiesiskā apziņa, viņš rīkojas profesionāli, tikai un vienīgi saskaņā ar normatīviem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.

 

  1. Neatkarība un neitralitāte:

   1. darbinieks  ir neatkarīgs un neitrāls  savā rīcībā un profesionālajā darbībā un savos lēmumos un spriedumos ievēro spēkā esošos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus, un Slimnīcas iekšējos normatīvos aktus, kā arī Ētikas kodeksa pamatprincipus;

   2. darbinieks norobežojas no savtīgām personīgajām interesēm un citas ārējās ietekmes;

   3. darbinieks atturas tieši vai netieši pieņemt jebkādas labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai no Slimnīcas pacientiem, klientiem, apmeklētājiem vai sadarbības partneriem.

 

  1. Taisnīgums un objektivitāte:

   1. darbinieks rīkojas, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā, neizrādot labvēlību vai nepiešķirot nepamatotas privilēģijas kādai no tām;

   2. pieņemot lēmumus, darbinieks ņem vērā tikai objektīvu un pārbaudītu informāciju, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem;

   3. darbinieks ir patstāvīgs un neatkarīgs savu pienākumu izpildē, norobežojas no personīgajām interesēm un ārējās ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālu grupu interesēm, pakļaušanos sabiedrības protestiem vai bailēm no kritikas);

   4. darbinieks ir paškritisks - ja kļūdījies, atzīst savas kļūdas, cenšas tās labot, atvainojas par neētisku rīcību, ja tādu pieļāvis.

 

  1. Atbildīga rīcība. Darbinieka tiesības un pienākums ziņot par pārkāpumiem:

5.4.1. darbinieks veic savus darba pienākumus atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu;

5.4.2. darbinieks sniedz informāciju tiešajam vadītājam vai Ētikas komisijai par šī kodeksa pārkāpumiem, ko izdarījuši citi darbinieki, gadījumiem, kad tam liek rīkoties nelikumīgi, neētiski vai veidā, kas saistīts ar sliktu pārvaldību;

5.4.3. darbinieka tiešais vadītājs un Slimnīcas vadība ir atbildīga, lai darbiniekam, kas pamatoti un labticīgi ziņo par jebkuru no iepriekšējā punktā minētajiem gadījumiem, netiek nodarīts nekāds kaitējums.

 

  1. Atklātība un godīgums:

   1. darbinieks publiski pauž savu viedokli, saskaņā ar Slimnīcas mērķiem un aizstāvot tās pamatvērtības. Atklāti pauž savu viedokli Slimnīcas vadībai un atbildīgi sniedz kolēģiem nepieciešamo informāciju, lai sekmētu darba kvalitāti;

   2. darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos;

   3. darbiniekam ir pienākums nekavēt oficiālās informācijas, ko var vai vajag izpaust, nonākšanu atklātībā, un pienākums nesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju;

   4. darbinieks drīkst izpaust informāciju tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par tās atklātību vai konfidencialitāti;

   5. darbinieks informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba vai amata pienākumus, nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu;

   6. darbiniekam jābūt patiesam attiecībā pret pacientiem, darbiniekiem un citām personām.

 

  1. Konfidencialitāte:

   1. darbinieks ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus un kuras izpaušanu regulē normatīvie akti;

   2. darbinieki ievēro konfidencialitāti un rūpējas par informācijas aizsardzību visos ārstniecības procesa darbības līmeņos, izņemot Pacientu tiesību likuma 10.pantā noteiktajos gadījumos;

   3. darbinieki apzinās, ka viņu rīcībā esošā informācija paredzēta vienīgi ārstniecības procesa nodrošināšanai, tāpēc nepieļauj tās izmantošanu jebkāda personiska labuma gūšanai;

   4. pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas darbinieku pienākums ir saglabāt konfidencialitāti par iegūto informāciju, kas nonākusi viņu rīcībā darba tiesisko attiecību laikā.

  2. Profesionalitāte un komunikācija:

   1. darbinieks, veicot savus pienākumus:

    1. neizmanto līdzekļus, kas varētu diskreditēt viņa profesiju vai slimnīcu;

    2. nepārvērtē savas darbaspējas, kvalifikācijas līmeni vai iegūto pieredzi;

    3. nenoniecina citu darbinieku darbu;

   2. darbinieks neiesaistās darbībā, profesijā vai pasākumā, kas var radīt šaubas par viņa godprātību, objektivitāti un neatkarību, vai negatīvi iespaidot slimnīcas reputāciju;

   3. darbinieks komunicējot ar citām personām ievēro šādus principus:

    1. kritiku un ieteikumus izsaka tieši, bez trešo personu starpniecības;

    2. norāda uz kļūdām, neaizskarot cilvēku personiski, motivējot kolēģi uzlabot situāciju un norādot vai pamācot, kā labot kļūdas.

 

  1. Lojalitāte:

   1. darbinieks ir lojāls pret Slimnīcas vadību un tiešo struktūrvienības vadītāju, ievēro tās darbības mērķus un pamatvērtības. Saskarsmē ar citām personām izturas ar cieņu, ievērojot profesionālās prasības un likumiskās intereses.

   2. darbiniekam, bez rakstiskas Slimnīcas vadības atļaujas, nav tiesības vienpersoniski sazināties ar žurnālistiem, masu mēdijiem (TV, radio, laikraksti, interneta portāli u.tml.) nav tiesības vienpersoniski, kā arī Slimnīcas vārdā paust savu viedokli par Slimnīcas darbību, mērķiem, ārstniecības procesiem Slimnīcā.

 

  1. Ētiska uzvedība:

   1. darbinieks ir pieklājīgs un korekts attiecībās ar kolēģiem un Slimnīcas pacientiem, apmeklētājiem un sadarbības partneriem;

   2. darbinieks nav augstprātīgs un autoritārs attiecībās ar kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē;

   3. darbinieks neizmanto savtīgos nolūkos koleģiālās, padotā un vadītāja attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu.

 

  1. Darbinieka izskats un atturēšanās no apreibinošām vielām: darbinieks, pildot savus amata pienākumus, ir ētiski pieklājīgi ģērbies tīrā apģērbā un apavos, nelieto pārmērīgi kosmētiku. Darbinieks, pildot savus amata pienākumus, atturas no alkohola un apreibinošo vielu lietošanas Slimnīcas teritorijā un ārpus tās. Alkohola un apreibinošo vielu lietošana arī ārpus darba laika Slimnīcas teritorijā darbiniekam ir kategoriski aizliegta.

 

  1. Aizliegums reklamēt medikamentus: darbiniekam Slimnīcā ir aizliegts lietot priekšmetus ar zāļu ražotāju, zāļu lieltirgotavu, zāļu reģistrācijas apliecību turētāju, zāļu nosaukumiem un simboliku zāļu reklāmu saukļiem.Darbinieks ir tiesīgs izsniegt tikai medikamentus, kurus pacientam ir nozīmējis Slimnīcas ārsts un kuri ir iegādāti Slimnīcā publiskā iepirkuma procedūras rezultātā.

 

  1. Atturēšanās no dāvanām un pateicībām:

   1. darbinieks atturas pieņemt dāvanas un labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanām (tai skaitā pakalpojumi, tiesību piešķiršana, nodošana un atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādām tiesībām, kā arī citas darbības, kas rada kādu labumu), ja tās var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda amata pienākuma vai uzdevuma izpildes objektivitāti.

   2. Par dāvanu nav uzskatāmi:

    1. ziedi;

    2. suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti, ja no vienas personas gada laikā saņemto suvenīru, grāmatu vai reprezentācijas priekšmetu kopējā vērtība naudas izteiksmē nepārsniedz vienas minimālās mēnešalgas apmēru;

    3. apbalvojumi, balvas vai godalgas, kuru pasniegšana paredzēta ārējos normatīvajos aktos;

    4. jebkuri labumi un garantijas, ko darbiniekam, pildot amata pienākumus, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina publiskas personas institūcija, kurā attiecīgā persona pilda amata pienākumus;

    5. pakalpojumi un dažāda veida atlaides, ko piedāvā komercsabiedrības, individuālie komersanti, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības un kas ir publiski pieejamas;

   3. Darbinieki atturas tieši vai netieši pieņemt no pacientiem vai farmācijas jomas pārstāvjiem jebkādas dāvanas, atlaides, izklaides piedāvājumus, labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, ja tas var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda darba pienākuma vai uzdevuma izpildes objektivitāti;

   4. Darbinieki var pieņemt ziedus, nelielas vērtības suvenīrus, grāmatas vai reprezentācijas priekšmetus, kas likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” izpratnē netiek uzskatīti par dāvanām.

 

  1. Interešu konflikts un korupcijas risks:

   1. Interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersona vai darbinieks, pildot darba pienākumus, pieņem lēmumu vai piedalās lēmuma pieņemšanā, vai veic citas valsts amatpersonas vai darbinieka darba pienākumos minētās darbības, kas var ietekmēt šīs valsts amatpersonas vai darbinieka, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās un mantiskās intereses;

   2. Korupcija ir gadījumi, kad:

5.12.2.1. pacients, pacienta vecāki vai pacienta tuvinieki, vai pacienta likumiskie aizbildņi apdāvina darbinieku par pakalpojumu, kuru ir apmaksājusi valsts;

5.12.2.2. ārsts, vēloties saņemt no medikamentu ražotāja vai izplatītāja jebkāda veida materiālos labumus, izraksta pacientam noteiktas firmas medikamentus neatkarīgi no tā vai tas atbilst pacienta vajadzībām ārstniecības procesā;

5.12.2.3. ārsts iesaistās finansiālās vienošanās, kuras pamudina izrakstīt šīs kompānijas izstrādātos vai izplatītos medikamentus, vai nosūtīt uz izmeklējumiem (diagnostiķiem pakalpojumiem);

5.12.2.4. valsts amatpersona vai darbinieks nerīkojas rūpīgi, ekonomiski un efektīvi ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, tādējādi gūstot personisku labumu.

 

  1. Rīcība, nonākot iespējamā interešu konflikta situācijā:

   1. darbinieks, kuram ir vai varētu rasties interešu konflikts, pildot savus darba pienākumus, nekavējoties informē par interešu konfliktu vai iespējamā interešu konflikta iespējamību savu tiešo vadītāju. Šajā gadījumā darbinieks kopā ar savu tiešo vadītāju un Slimnīcas valdes locekli, izvērtē attiecīgi gadījumu un izvērtē iespēju darbiniekam turpināt darbu Slimnīcā;

   2. ja darbinieka darba pienākumu izpildē ir konstatējamas iespējamā interešu konflikta pazīmes, tad Slimnīcas valdes loceklim ir tiesības:

    1. lūgt darbinieku veikt attiecīgās darbības, lai nekavējoties tiktu izbeigts iespējamais interešu konflikts;

    2. aizliegt savienot darbiniekam darba pienākumu veikšanu ar citu algotu darbu vai amatu, kas rada vai var radīt iespējamo interešu konfliktu.

 

  1. Darbinieka tiesības un pienākums ziņot Slimnīcas vadībai par darbinieku iespējamo interešu konfliktu:

   1. Ikvienam, kuram ir kļuvuši zināmi noteikti fakti par konkrēta Slimnīcas darbinieka atrašanos interešu konfliktā vai ir aizdomas par interešu konfliktu, ir tiesības:

    1. vērsties personiski pie Slimnīcas valdes locekles un sniegt savā rīcībā esošo informāciju par konkrētā darbinieka atrašanos interešu konfliktā, iesniedzot pierādījumus, kas pamato šādu iespējamo interešu konfliktu. Slimnīcas valdes locekles pienākums ir nodrošināt sniegto ziņu konfidencialitāti un neizpaust informāciju par darbinieku un pierādījumiem, kas varētu liecināt par iespējamo interešu konflikta pazīmēm.

    2. anonīmi ziņot Slimnīcas valdes loceklei, izmantojot Slimnīcas mājas lapā norādīto e-pastu par darbinieka iespējamo interešu konfliktu, iesniedzot pierādījumus, kas pamato šādu iespējamo interešu konfliktu. Slimnīcas vadība izskata iesniegto ziņojumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz atbildi ziņojuma iesniedzējam par pieņemto lēmumu un iespējamā interešu konflikta novēršanu.

 

5.16. Slimnīcas īpašuma lietošana: darbinieks lieto Slimnīcas īpašumu iespējami ekonomiski, taupīgi un racionāli, neļauj to savtīgi izmantot citām personām. Slimnīcas īpašuma lietošana personiskām vajadzībām ir aizliegta.

 

5.17. Darba vietu apvienošana un savienošana: darbinieks veic blakus darbus vai amatu savienošanu, tikai saņemot Slimnīcas vadības rakstisku atļauju vai iekļaujot amatu savienošanas atļauju Darba līgumā.

 

 

III. Noslēguma jautājumi

 1. Sūdzības  par Ētikas kodeksā noteikto normu pārkāpumiem izskata Slimnīcas Ētikas komisija (turpmāk – Ētikas komisija). Ētikas komisija tiek izveidota un darbojas uz Slimnīcas rīkojuma pamata. Par Kodeksa neievērošanu Ētikas komisija ir tiesīga ieteikt Slimnīcas valdes loceklei atbrīvot darbinieku no darba par uzticības zaudējumu saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 3.punktu„darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu”, kā arī ieteikt citus priekšlikumus saskaņā ar Darba likumā noteikto.

 

 

 

Valdes locekle I.Balode